PROJEKTY

PROJEKTY REALIZOVANÉ PPP STEP

SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI PODPORY Z EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ)

Poradna se pravidelně účastní projektových výzev a vede projekty, které byly finančně podpořené. Jedná se o inovativní a progresivní témata s cílem zlepšovat podmínky vzdělávání dětí a tím zvyšovat jejich budoucí potenciál.

Projekt OP VVV, „Předškolákovo individualizované vzdělání“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000562

Primárním zaměřením projektu je vytvoření funkční sítě 44 mateřských škol, jako center kolegiální podpory a vzájemného obohacování a učení škol a zejména pedagogů. Síť je zaměřena na téma individualizace vzdělávání v MŠ. Sekundárně je projekt věnován podpoře rozvoje zapojených pedagogů a také jejich propojení se studenty (budoucími pedagogy).

PROJEKTY SPOLUREALIZOVANÉ PPP STEP

SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI PODPORY Z EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ

Vzhledem k silnému odbornému zázemí a zkušenosti s managemetem je poradna spolupracující institucí v několika dalších projektech, které jsou zaměřené na inovace v podporu dětí, na vytváření nových standardizovaných nástroj pro pedagogy v MŠ a ZŠ.

Projekt OP VVV, „ADAM – Vzdělávací nástroj inovativně kombinující tradiční pomůcky a tablety“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012420

Cílem projektu je vývoj vzdělávacího nástroje ADAM (Application for Development of Agile Mind) pro rozvoj dětí předškolního věku. Nástroj bude rozvíjet informatické myšlení a kognitivní oblasti, jež jsou stavebním kamenem pro informatické myšlení – prostorovou představivost, časové vnímání, matematické dovednosti, zrakové vnímání a sluchové vnímání. Rozvíjené oblasti patří do celosvětového trendu podpory a rozvoje oblasti STEM, kde se klade důraz na rozvoj tohoto myšlení již od předškolního věku.

Kreativní voucher č. j. 04-43/2018/SIC

V rámci voucheru poskytnutého Středočeským inovačním centrem bylo podpořeno vytvoření 40 e-learningových, instruktážních a prezentačních videí a fotosetů pro projekty Školní zralost a možnosti její diagnostiky a rozvoje.

Kreativní voucher č. j. SIC/0072/2019

Středočeské inovační centrum podpořilo náš projekt tvorby Mobilní diagnostické aplikace pro rodiče ke zjišťování školní zralosti dětí. Výstupem projektu je aplikace, jež rodičům umožňuje orientačně zjistit úroveň připravenosti dítěte na školu. 

Inovační voucher č. j.: SIC/0118/2019

Předmětem projektu podpořeného Středočeským inovačním centrem byla spolupráce s odborníky z ČVUT za účelem tvorby „Automatizace testování ICT systému iSophi inovativními metodami“. Díky těmto testům dochází k usnadnění vývoje celého systému a k zajištění jeho bezchybného chodu. 

V roce 2020 získala společnost VDS podporu prostřednictvím Operačního program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607) na realizaci projektu „Vzdělávací mobilní aplikace IPSAK“ v hlavním městě Praha. 

Cílem projektu je podpora vzdělávání v mateřských školách, konkrétním výstupem je pak vznik aplikace pro předškolní děti využitelné na dotykových mobilních zařízeních (např. tablety).

V roce 2020 společnost VDS získala podporu prostřednictvím Operačního program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu „Pražských voucherů na inovační projekty“ (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605) pro realizaci projektu „Multimediální nástroj pro rozvoj informatického myšlení u předškoláků“ v hlavním městě Praha. 

Cílem projektu je podpora vzdělávání v mateřských školách, konkrétním výstupem je pak vznik prototypu multimediálního nástroje zahrnujícího didaktické prvky a výukový SW. V rámci tohoto projektu spolupracujeme s odborníky z Univerzity Hradec Králové.

V roce 2020 společnost VDS získala podporu prostřednictvím Operačního program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes třetí výzvu „Pražských voucherů na inovační projekty“ (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605) pro realizaci projektu „iMAT Portal“ v hlavním městě Praha. 

Cílem projektu je vytvoření IT systému pro tvorbu diagnostických e-materiálů. Konkrétním výstupem je unikátní SW, který vyvinou specialisté z ČVUT v Praze.

V roce 2020 společnost VDS získala podporu prostřednictvím Operačního program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607) pro realizaci projektu „SMART – produktový design“ v hlavním městě Praha. 

Cílem projektu zpracování designu nového podoby nástroje SMART pro předškoláky. Konkrétním výstupem je prototyp designu nástroje.

V roce 2020 společnost VDS získala podporu prostřednictvím Operačního program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607) pro realizaci projektu „Vzdělávací aplikace ŠIMPIL“ v hlavním městě Praha.

Cílem projektu je tvorba 29 e-learningových, instruktážních a prezentačních videí pro projekty Šimpil a iSophi SMART.

Projekt OP PIK, „Využití algoritmu adaptivního testování u herní screeningové aplikace školní zralosti“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025044

V roce 2021 společnost PPP STEP získala podporu prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 ve výzvě VI. programu podpory Inovační vouchery (reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025044) pro realizaci projektu „Využití algoritmu adaptivního testování u herní screeningové aplikace školní zralosti“.

Cílem projektu je tvorba prototypu adaptivní herní screeningové aplikace školní zralosti pro MŠ.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

DOVOLENÁ

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat o celozávodní dovolené v termínech od 8. července do 12. července a od 22. července do 9. srpna 2024.

Tým PPP STEP