Náš tým

NÁŠ TÝM

Zařízení poradenských a vzdělávacích služeb STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Součástí je široký tým odborníků a především Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o.

Pedagogicko-psychologická poradna STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Je zapsána v rejstříku školských zařízení MŠMT ČR. Veškeré naše závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny.

VEDENÍ

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol.

ředitelka

Ing. Marek Pekárek, MBA

jednatel společnosti

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

jednatelka společnosti

Náš tým se skládá z odborníků s dlouholetou praxí v oblasti podpory vzdělávání a výchovy dětí. Věříme, že každé dítě je osobností s vlastním potenciálem, který lze najít a úspěšně ho rozvíjet. Věnujeme se dětem od 3 let, rodičům (zákonným zástupcům), učitelům, asistentům pedagoga a dalším pedagogickým pracovníkům na území ČR.

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol.

ředitelka, psycholožka, speciální pedagožka, metodik prevence

Řadu let se věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracovala jako psycholožka a speciální pedagožka ve speciálně-pedagogickém centru a pedagogicko-psychologické poradně. Dlouhodobě pracovala s třídními kolektivy a učitelskými sbory na řešení třídních konfliktů a šikany. Spoluzaložila organizaci Techsophia zabývající se efektivním využíváním nových technologií ve vzdělávání. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů a asistentů pedagoga. Je spoluautorkou několika publikací, výzkumů a odborných článků. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. Terapeuticky pracuje s dětmi i celými rodinami. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii. Má zkušenosti s prací školního psychologa. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti. Od roku 2015 je členem Britské psychologické společnosti.

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

jednatelka společnosti, psycholožka, speciální pedagožka

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního a školního věku. Pracovala jako psycholožka ve speciální mateřské škole, v centru pro děti s kombinovanými vadami a pedagogicko-psychologické poradně. Podílela se na realizaci několika projektů zacílených na rozvoj učitelských sborů škol a vzdělávání asistentů pedagoga. V současné době se věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná cvičení pro dyslektiky, kurzy předškolní přípravy. Dětskou psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti.

 

Ing. Marek Pekárek, MBA

jednatel společnosti, ekonom

Ing. Marek Pekárek vystudoval obor Mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze. V posledních letech působí ve vrcholných pozicích managementu obchodních společností. V rámci skupiny BigBoard působil v zahraničí (na Ukrajině, v Rusku a na Slovensku). V současnosti se investorsky podílí na rozvoji projektů v oblasti vzdělávání a využívání digitálních technologií.

 

Renata Izerová

asistentka kanceláře

První člověk, na kterého u nás narazíte. S vřelostí sobě vlastní a s mnohaletými zkušenostmi zajišťuje veškerou administrativu společnosti a běžný chod kanceláře. Postará se, abyste se u nás cítili příjemně. Přijme a vyřídí vaše žádosti o vyšetření či jiné činnosti, vyslechne vás po telefonu, odpoví na vaše dotazy. Pomůže s vyplněním nezbytných dokumentů a dohlédne na ratolesti v čase konzultací rodičů.
Koordinuje komunikaci mezi klienty a obornými pracovníky. Vede spisovou i elektronickou evidenci veškeré poradenské činnosti, vytiskne a odešle zprávy z vyšetření. V případě zájmu zajistí prodej didaktických pomůcek a knih z naší edice.

Bc. Linda Vejvančická, DiS.

sociální pedagožka, lektorka

Absolventka Fakulty humanitních studií UK a Vyšší odborné školy sociálně-pedagogické v Praze. 

V pedagogicko-psychologické poradně STEP je lektorem skupinových kurzů Nácviku sociálních dovedností a koordinuje vytváření doporučení podpůrných opatření pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Má několikaleté zkušenosti s prací s dětmi s poruchou autistického spektra a jejich rodinami. V současné době je součástí pětiletého psychodynamického výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii pod Pražskou vysokou školou psychosociálních studií.

Mgr. Tomáš Sýkora

specialista na vzdělávací technologie

Mgr. Tomáš Sýkora vystudoval obor Softwarové inženýrství na FIT ČVUT a Studia nových médií na FF UK, také se věnoval technologiím pro výuku na Utrechtské univerzitě. Spoluzakládal firmy TechSophia a iSophi Education zaměřené na vznik nástrojů pro vzdělávání. Vedl vývoj výukových her pro předškoláky a také pro děti na prvním stupni ZŠ, tyto projekty podpořily rozvoj dovedností desítek tisíců dětí v ČR. Spolupracuje na výzkumech multimediálních vzdělávacích materiálů v AMULABu při MFF UK. Vede přednášky a workshopy pro rodiče a učitele o možnostech nových technologií.