NÁŠ TÝM

Zařízení poradenských a vzdělávacích služeb STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Součástí je široký tým odborníků a především Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o.

Pedagogicko-psychologická poradna STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Je zapsána v rejstříku školských zařízení MŠMT ČR. Veškeré naše závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny.

Náš tým se skládá z odborníků s dlouholetou praxí v oblasti podpory vzdělávání a výchovy dětí. Věříme, že každé dítě je osobností s vlastním potenciálem, který lze najít a úspěšně ho rozvíjet. Věnujeme se dětem od 3 let, rodičům (zákonným zástupcům), učitelům, asistentům pedagoga a dalším pedagogickým pracovníkům na území ČR.

VEDENÍ

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol.

ředitelka, psycholožka, speciální pedagožka, metodik prevence

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

jednatelka společnosti, psycholožka, speciální pedagožka

Ing. Marek Pekárek, MBA

jednatel společnosti, ekonom

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol.

ředitelka, psycholožka, speciální pedagožka, metodik prevence

Řadu let se věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracovala jako psycholožka a speciální pedagožka ve speciálně-pedagogickém centru a pedagogicko-psychologické poradně. Dlouhodobě pracovala s třídními kolektivy a učitelskými sbory na řešení třídních konfliktů a šikany. Spoluzaložila organizaci Techsophia zabývající se efektivním využíváním nových technologií ve vzdělávání. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů a asistentů pedagoga. Je spoluautorkou několika publikací, výzkumů a odborných článků. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. Terapeuticky pracuje s dětmi i celými rodinami. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii. Má zkušenosti s prací školního psychologa. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti. Od roku 2015 je členem Britské psychologické společnosti.

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

jednatelka společnosti, psycholožka, speciální pedagožka

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního a školního věku. Pracovala jako psycholožka ve speciální mateřské škole, v centru pro děti s kombinovanými vadami a pedagogicko-psychologické poradně. Podílela se na realizaci několika projektů zacílených na rozvoj učitelských sborů škol a vzdělávání asistentů pedagoga. V současné době se věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná cvičení pro dyslektiky, kurzy předškolní přípravy. Dětskou psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti.

 

Ing. Marek Pekárek, MBA

jednatel společnosti, ekonom

Ing. Marek Pekárek vystudoval obor Mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze. V posledních letech působí ve vrcholných pozicích managementu obchodních společností. V rámci skupiny BigBoard působil v zahraničí (na Ukrajině, v Rusku a na Slovensku). V současnosti se investorsky podílí na rozvoji projektů v oblasti vzdělávání a využívání digitálních technologií.

 

Renata Izerová

asistentka kanceláře

První člověk, na kterého u nás narazíte. S vřelostí sobě vlastní a s mnohaletými zkušenostmi zajišťuje veškerou administrativu společnosti a běžný chod kanceláře. Postará se, abyste se u nás cítili příjemně. Přijme a vyřídí vaše žádosti o vyšetření či jiné činnosti, vyslechne vás po telefonu, odpoví na vaše dotazy. Pomůže s vyplněním nezbytných dokumentů a dohlédne na ratolesti v čase konzultací rodičů.

Koordinuje komunikaci mezi klienty a obornými pracovníky. Vede spisovou i elektronickou evidenci veškeré poradenské činnosti, vytiskne a odešle zprávy z vyšetření. V případě zájmu zajistí prodej didaktických pomůcek a knih z naší edice.

Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová​

vedoucí psycholožka

Dlouhodobě se zabývá prací s dětmi a dospívajícími. Vystudovala obor Školský management na PedF UK v Praze a psychologii na FF MU v Brně. Pracovala 20 let ve školství, nejdříve jako učitelka, pak ve vedení základní školy, dále v pedagogicko-psychologické poradně. Má zkušenosti s přípravou a vedením adaptačních programů pro děti a studenty, s vedením skupin na aktuální témata (motivace, tréma, komunikace, paměť a pozornost apod.) Lektoruje semináře a workshopy pro učitele a rodiče dětí v oblasti psychologie. 

V PPP a VDS se zaměřuje na psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku, vedení kurzů a workshopů. Hovoří plynně anglicky a německy a věnuje se proto také na diagnostice dětí s odlišným mateřským jazykem. Je zapojena do některých mezinárodních projektů, které VDS STEP vede.

Mgr. Jana Vožechová, Ph.D. MBA​

speciální pedagožka, projektová manažerka

Řadu se let věnuje pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem, dětem se specifickými potřebami a podpoře neziskových organizací. Pracovala jako učitelka na základní škole speciální, speciální pedagožka a okresní metodička prevence v pedagogicko-psychologické poradně, dlouhodobě pracovala s třídními kolektivy a učitelskými sbory na řešení třídních konfliktů a šikany. Následně na manažerských postech a ve vedení nadací podporující děti.

Mgr. Veronika Veselá​

psycholožka

Vystudovala Psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala dlouhodobý systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. Absolvovala dlouhodobý systematický výcvik zaměřený na psychoterapii dětí a dospívajících („terapii hrou“). Dále absolvovala různé krákodobé kurzy pro práci s dětmi a dospělými, včetně kurzu pro možnost uzpůsobení maturitní zkoušky. Přibližně dva roky pracovala s klienty ve vlastní terapeutické praxi, několik let pracovala v pedagogicko psychologické poradně na pozici psychologa. 

V PPP a VDS působí od roku 2016 a zaměřuje se zde na práci s dětmi v rozmezí od předškolního věku až po práci s dospělými klienty formou psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, poskytuje také dlouhodobou tereapeutickou péči.

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.​

psycholožka, speciální pedagožka

Pracovala 10 let jako psycholog a speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, kde získala mnohé zkušenosti při diagnostice dětí a dospívajících, při individuální terapeutické práci, práci se skupinami, třídními kolektivy, i při práci s rodinami. Absolvovala sebezkušenostní výcvik a teoretické vzdělávání v psychoterapii (v modelu SUR), a dále celou řadu odborných výcviků a kurzů v oblasti psychodiagnostiky a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

V PPP a VDS se zaměřuje především na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku. Zároveň působí jako akademický pracovník na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě, na katedře pedagogiky, kde přednáší psychologické disciplíny, speciální pedagogiku, poradenství, a rovněž se věnuje výzkumné a publikační činnosti.

Bc. Linda Vejvančická, DiS.

koordinátorka interních procesů řízení a projektů

Absolventka Fakulty humanitních studií UK a Vyšší odborné školy sociálně-pedagogické v Praze. 

V PPP a VDS koordinuje interní procesy řízení a projekty.

Má několikaleté zkušenosti s prací s dětmi s poruchou autistického spektra a jejich rodinami. V současné době je součástí pětiletého psychodynamického výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii pod Pražskou vysokou školou psychosociálních studií.

Mgr. Denisa Rývová

speciální pedagožka

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na diagnostiku a poradenství. Absolvovala desítky kurzů se zaměřením na diagnostiku specifických poruch učení (včetně kurzu pro možnost uzpůsobení maturitní zkoušky a diagnostiky dyskalkulie), rozvojových kurzů pro předškolní děti a individuální reedukaci. Pracovala ve středočeské pedagogicko-psychologické poradně, kde se zabývala diagnostikou specifických vývojových poruch učení a problematikou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Založila vzdělávací centrum PoraDys, které se zaměřuje na individuální doučování všech předmětů na ZŠ a SŠ. V PPP a VDS STEP se zaměřuje na práci s dětmi v rozmezí od předškolního věku až po práci s dospělými klienty formou speciálně pedagogické diagnostiky.

Mgr. Aneta Angelisová

psycholožka

Vystudovala Psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Bakalářský program absolvovala též v oboru speciální pedagogika. Je absolventkou kurzu základní krizové intervence, kurzů zaměřených na práci s dětmi a dospívajícími v oblasti rizikového chování a poruch attachmentu.

Působí rovněž jako školní psycholožka a jako psycholožka ve speciálně pedagogickém centru pro klienty se zdravotním postižením v oblasti intelektu. V PPP a VDS STEP se zaměřuje na práci s dětmi školního věku v oblasti psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky.

Mgr. Tereza Vávrová, Dis.

psycholožka, speciální pedagožka

Vystudovala Psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze a Sociální práci na VOŠ Jahodová v Praze. Absolvovala roční výcvik v Kompletní krizové intervenci a pětiletý psychoterapeutický výcvik v Systemické terapii. Má zkušenosti s psychologickou péčí o děti v ústavní výchově a děti s poruchami chování. Působila také jako školní psycholožka.

V PPP a VDS se věnuje psychologické a speciálně pedagogické diagnostice a nabízí terapeutickou péči pro děti a dospívající.

Mgr. Jaroslav Vídeňský

pracovník pro oblast primární prevence

Jaroslav má rozsáhlé zkušenosti s prevencí rizikového chování ve školství. Pomáhá učitelům, dětem a rodičům zvládat náročné školní a životní situace. Osmnáct let pracuje jako učitel a metodik prevence. Specializuje se na děti v období dospívání a komunikaci s nimi. Na školách pomáhá s řešením třídních konfliktů a šikany. Učitelům poskytuje podporu v podobě supervize. Od ledna 2023 vede v PPP STEP skupinová setkání školních metodiků prevence.

Mgr. Tomáš Sýkora

specialista na vzdělávací technologie

Mgr. Tomáš Sýkora vystudoval obor Softwarové inženýrství na FIT ČVUT a Studia nových médií na FF UK, také se věnoval technologiím pro výuku na Utrechtské univerzitě. Spoluzakládal firmy TechSophia a iSophi Education zaměřené na vznik nástrojů pro vzdělávání. Vedl vývoj výukových her pro předškoláky a také pro děti na prvním stupni ZŠ, tyto projekty podpořily rozvoj dovedností desítek tisíců dětí v ČR. Spolupracuje na výzkumech multimediálních vzdělávacích materiálů v AMULABu při MFF UK. Vede přednášky a workshopy pro rodiče a učitele o možnostech nových technologií.

DOVOLENÁ

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat o celozávodní dovolené v termínech od 8. července do 12. července a od 22. července do 9. srpna 2024.

Tým PPP STEP