PODPORA

Podpůrná opatření

Dětem a žákům, kteří mají nárok na podpůrná opatření podle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. v platném znění, jsou doporučení těchto opatření vypracovávána bezplatně, a to na základě realizovaných souvisejících vyšetření. Vyšetření mohou být typu psychologického, speciálně-pedagogického nebo komplexního. Zpracováváme i podklady ze Vzdělávacího a diagnostického střediska STEP, od klinických psychologů, jiných PPP apod., odborný pracovník poradny vždy posoudí vhodnost dalších dovyšetření apod.

Proces zpracování podpůrných opatření po vyšetření žáka probíhá takto:

 • zpracování veškeré dokumentace a podkladů z vyšetření ve Vzdělávacím a diagnostickém středisku STEP, u klinického psychologa apod.
 • rozhodnutí o doporučeném stupni podpůrných opatření 
 • konzultace podpůrných opatření se školou
 • kontrola zodpovědných pracovníků z hlediska formální i věcné správnosti 
 • vložení dokumentu doporučení do databáze v elektronické podobě a jeho zaslání do školy
 • zaslání zaheslovaného dokumentu v PDF formátu vámi vybraným způsobem – datovou schránkou či e-mailem (pokud si klient nebo zákonný zástupce nevyzvedne dokument osobně)
 • podepsání dokumentu zákonným zástupcem dítěte nebo dospělým klientem a zaslání jedné kopie zpět do PPP

Konzultace se školami, mateřskými školami, rodiči a dalšími institucemi

 • Pravidelně konzultujeme se školami a zákonnými zástupci dětí jejich potřeby, možné úpravy podpůrných opatření z důvodu zlepšení obtíží či naopak obtíží nově se objevujících.
 • Aktuální situace dětí konzultujeme i s dalšími institucemi a hledáme např. vhodná a dostupná vyšetření u odborných lékařů, volnočasové kroužky, nebo doporučení na instituce či lektory zajišťující individuální domácí doučování. 
 • Odborné otázky týkající se dětí s odlišným mateřským jazykem aktuálně konzultujeme s MŠMT, NPI ČR aj.
 • Konzultace metodika prevence s výchovnými poradci a školními metodiky prevence (vztahová problematika, negativní jevy ve skupinách apod.).

Pozorování žáka ve školním prostředí

Na základě domluvy se školou realizujeme návštěvy v ZŠ či MŠ, a to v případě potíží či chování dítěte, které je třeba posoudit i v kontextu školní situace. Cílem je poznat lépe začlenění dítěte do kolektivu, popř. posoudit nápadnost projevů v kolektivu nebo vidět dítě ve spolupráci s asistentem. Dále se na místě snažíme podpořit asistenta pedagoga dílčími tipy k práci či korigovat vhodnost vzdělávacího postupu v konkrétních situacích. Pokud nás škola požádá, pomůžeme nastavit strukturu prostředí nebo strukturovaný proces v učení.

Akreditované semináře a webináře pro rodiče a pedagogy MŠ

První webináře pro učitele jsme začali realizovat již v listopadu 2020. Od února 2021 jsme přidali webináře pro rodiče předškolních dětí. Celkem se nám podařilo podpořit webináři kolem 2000 pedagogů a rodičů.

Semináře a webináře cílí zejména na následující témata:

 • školní zralost
 • rozvoj informatického myšlení
 • nerovnoměrný vývoj
 • čtenářská pregramotnost
 • podpora asistentů pedagoga v MŠ
 • podpora předškoláka během distanční výuky

E-learning o školní zralosti

E-learining je atraktivně zpracovaný program 16 výukových videí, se spoustou konkrétních ukázek apod. Program je doplněn kvízy zaměřenými na nově nabyté znalosti, u každého tématu je uveden seznam literatury, který účastník má k dispozici. Po absolvování a závěrečném testu získává účastník potvrzení o absolvování.

E- learning je rozčleněn na oblasti:

 • grafomotorika
 • zrakové vnímání
 • sluchové vnímání
 • prostorové vnímání
 • časové vnímání
 • matematické dovednosti
 • myšlení a řeč
 • pozornost

 

Každá oblast obsahuje:

 • „Co konkrétní oblast představuje?“
 • „Vývojové milníky dané dovednosti od nejútlejšího věku“
 • „Jak se projevují rizika kolem 5. roku“
 • „Jaká jsou rizika kolem 6. roku“
 • „Jak se potíže mohou odrážet ve školní práci dítěte“
 • „Možnosti rozvoje potřebných dovedností“