DVPP

Specializovaný akreditovaný vzdělávací kurz podporující zvýšení kompetencí pracovníků mateřských škol v oblasti pedagogické diagnostiky se zaměřením na děti předškolního věku. Kurz je složen ze 2 základních modulů:

1. Metody pedagogické diagnostiky školní zralosti 

Definice školní zralosti. Způsoby, dostupné nástroje a podpora pro provádění pedagogické diagnostiky v MŠ (např. diagnostické listy, Kern-Jirásek, MATERS, Diagnostika školní připravenosti J. Bednářové, Klokanův kufr, Predict, iSophi). Praktické zkušenosti se způsoby provádění pedagogické diagnostiky v českých MŠ.

2. Klíčové oblasti sledované pedagogickou diagnostikou a využití nástroje iSophi 

Specifika a popis oblastí, projevy nezvládání dané kompetence včetně vlivu na pozdější výukové obtíže. Zaměření na grafomotoriku, matematické představy, prostorovou a časovou orientaci, zrakové a sluchové vnímání a na verbální myšlení, sociální chování

Seznámení s možnostmi využití nástroje pedagogické diagnostiky v digitálně asistované podobě, vyhodnocováním a interpretací výsledků. 

Časová dotace: 4 hodiny 

Termín: 2. 2. 2023, 13:00-17:00

Cílová skupina: učitelé mateřských škol

Maximální počet účastníků: 25

Minimální počet účastníků: 15

Cena: 1 500 Kč/účastník

Přednášející: Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D. a Mgr. Simona Pekárková, Ph.D. 

Osvědčení: Každý účastník získá po absolvování akreditovaného kurzu Osvědčení v elektronické podobě.

Přihlášení: Kurz si můžete zakoupit zde. Po zakoupení obdržíte pokyny ke vstupu na kurz.

Specializovaný vzdělávací kurz podporující zvyšování kompetencí pracovníků mateřských škol v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku. Kurz obsahuje 2 základní moduly:

1. Základní oblasti zjišťované pedagogickou diagnostikou 

Přehled aktuální úrovně dovedností dětí v oblastech souvisejících s celkovým individuálním rozvojem. Uplatnění získaných poznatků v rámci podpory individualizace vzdělávání, individuální podpory a včasné detekce možných rizik. Součástí online výstupů jsou podklady pro efektivnější a plnohodnotnou komunikaci s rodiči.

Specifika a popis oblastí, projevy rizik v dané oblasti včetně jejich možných důsledků na pozdější výukové obtíže. Zaměření na grafomotoriku, předmatematické představy, prostorovou představivost, časovou orientaci, zrakové a sluchové vnímání, verbální myšlení a řeč, sociálně-emoční porozumění, sebeobsluhu, jemnou a hrubou motoriku.

2. Využití nástroje iSophi 

Seznámení s možnostmi využití nástroje pedagogické diagnostiky. Seznámení s prováděním diagnostiky, vyhodnocováním a interpretací výsledků. Provázání na portfolio předškoláka a komunikaci výsledků směrem ke kolegům a rodičům. Využívání digitálně zpracovaných údajů a reportů s výsledky pro učitele i rodiče, zprávy využitelné v oblasti autoevaluace a evaluace stávajících přístupů pedagoga. Upozornění na výhody i omezení nástroje. 

Časová dotace: 4 hodiny 

Termín: 9. 2. 2023, 13:00-17:00

Cílová skupina: učitelé mateřských škol

Maximální počet účastníků: 25

Minimální počet účastníků: 15

Cena: 1 500 Kč/účastník

Přednášející: Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D. a Mgr. Simona Pekárková, Ph.D. 

Osvědčení: Každý účastník získá po absolvování akreditovaného kurzu Osvědčení v elektronické podobě.

Přihlášení: Kurz si můžete zakoupit zde. Po zakoupení obdržíte pokyny ke vstupu na kurz.

Specializovaný vzdělávací kurz podporující pracovníky mateřských škol v oblasti rozpoznávání a snížení rizik nerovnoměrného psychomotorického vývoje dětí předškolního věku (zejména ve vztahu k dovednostem, jež jsou předpokladem pro základní vzdělávání a pro přiměřené začlenění ve vrstevnické skupině). Kurz obsahuje 2 základních moduly:

1. Nejčastější nerovnoměrnosti ve vývoji dítěte předškolního věku (2 hodiny)

Vymezení typických fází vývoje dítěte předškolního věku v oblasti komunikace, motoriky, myšlení, sociálního chování, vnímání, pozornosti, hry apod. Identifikace nejčastěji pozorovaných opoždění či naopak akcelerace ve vývoji, konkrétně: 

Opožděný vývoj komunikačních schopností a jeho rizika (možné příčiny opožděného vývoje řeči či jiných komunikačních prostředků a možnosti podpory)

Opoždění vývoje v oblasti motorických dovedností a jeho rizika (specifika dětí s oslabením ve vývoji hrubé či jemné motoriky, možnosti podpory rozvoje motorických dovedností)

Opoždění psychomotorického vývoje

2. Nápadnosti v oblasti sociální vyspělosti dítěte a možnosti pedagogické diagnostiky (2 hodiny)

Zvláštnosti sociálního vývoje pozorované v posledních letech u dětí po nástupu nebo v průběhu docházky do MŠ. Možné příčiny obtíží v sociálním začlenění. Možnosti pedagogické diagnostiky silných a slabých stránek dítěte. Možnosti pedagogické diagnostiky a podpory mimořádného nadání u dětí. Rizika rozvoje specifických poruch učení.

Časová dotace: 4 hodiny 

Termín: 16. 2. 2023, 13:00-17:00

Místo konání: Kladno, Praha

Cílová skupina: učitelé mateřských škol

Maximální počet účastníků: 25

Minimální počet účastníků: 15

Cena: 1 500 Kč/účastník

Přednášející: Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D. a Mgr. Simona Pekárková, Ph.D. 

Osvědčení: Každý účastník získá po absolvování akreditovaného kurzu Osvědčení v elektronické podobě.

Přihlášení: Kurz si můžete zakoupit zde. Po zakoupení obdržíte pokyny ke vstupu na kurz.

Specializovaný vzdělávací kurz podporující zvýšení kompetencí pracovníků mateřských škol v oblasti rozvoje schopností, jež jsou předpokladem pro čtení, a rovněž rozpoznávání a podpory raných čtenářských dovedností. Kurz obsahuje 2 základní moduly:

1. Předpoklady čtenářství, podpora zrakového a sluchového rozlišování 

Vymezení předpokladů pro nastartování počátečního čtení (zrakové rozlišování písmen, postřehování v textu, oční pohyby, sluchové rozlišování hlásek, sluchová syntéza slov či slabik, apod.). Věk obvyklého nástupu těchto dovedností, způsob vytipování potenciálních raných čtenářů či dětí, u nichž jsou možné potenciální obtíže při nácviku čtení.

Způsoby nácviku zrakového rozlišování podobných či zrcadlově otočených tvarů, odlišování písmen na pozadí, orientace ve zrakovém poli, udržení zrakové pozornosti, nácvik správných očních pohybů. 

Způsoby identifikace a podpory schopnosti rozlišovat podobné hlásky ve slovech, délky slabik, a dále schopnosti skládat z hlásek slova. Typické vývojové fáze v předškolním věku týkající se těchto schopností. Sluchová pozornost.

2. Podpora verbálních dovedností a vhodné typy cvičení a textů

Podpora přiměřené verbalizace informací získaných z vyprávění či čteného textu. Rozvoj skladby vět a syntaktické roviny jazyka. Podpora samostatného vyprávění a předávání informací v logických celcích. Podpora vybavování informací (krátkodobá, dlouhodobá paměť).

Náměty na nákup či vytváření cvičení a textů vhodných pro určité fáze podpory čtenářské pregramotnosti. Pomůcky a publikace vhodné pro docvičení oslabených oblastí. Vhodné texty pro rané čtenáře (zejména pro přechodné období mezi nástupem dovednosti číst krátká slova či slabiky a dovedností číst běžný text).

Časová dotace: 4 hodiny

Termín: 23. 2. 2023, 13:00-17:00

Místo konání: Kladno, Praha

Cílová skupina: učitelé mateřských škol

Maximální počet účastníků: 25

Minimální počet účastníků: 15

Cena: 1 500 Kč/účastník

Přednášející: Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D. a Mgr. Simona Pekárková, Ph.D. 

Osvědčení: Každý účastník získá po absolvování akreditovaného kurzu Osvědčení v elektronické podobě.

Přihlášení: Kurz si můžete zakoupit zde. Po zakoupení obdržíte pokyny ke vstupu na kurz.